Prawo odstąpienia od umowy

Poniża treść stanowi nieodłączną część Regulaminu Sklepu Ziemann Home Decor:

 

VII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem postanowień znajdujących się w rozdziale VIII (Wyłącznie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy) Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wypadków:

a) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik,

b) w wypadku zakupu wielu produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częsciach, od objęcia w posiadanie ostatniego z produktów, partii lub części

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Sprzedawcy określony w punkcie 1 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy : sklep@ziemannhd.com Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 

4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba że skorzysta z ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności, określonego w art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania).

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

VIII. Wyłącznie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 

IX. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy za wady.

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zamówiony produkt ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) przy czym wada fizyczna oznacza niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. W przypadku zamówienia używanego produktu, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do 1 roku od dnia wydania produktu.

3. Pkt 2 powyżej nie dotyczy wypadku, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4. Kupującemu przysługuje w ramach rękojmi:

a) prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

b) żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, przy czym sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6. Wszelkie reklamacje związane z wadami produktów składa się w sposób dopuszczalny przez prawo, w tym poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres Sprzedawcy określony w punkcie 1 Regulaminu albo wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@ziemannhd.com

7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. Okres udzielenia odpowiedzi na reklamację może się przedłużyć w wypadku braku informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie po uzupełnieniu potrzebnych informacji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na oferowane produkty, chyba że co innego wynika z treści informacji zawartych na poszczególnych stronach internetowych Sklepu Internetowego. Brak gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl