Warunki zamówienia

1. Przez podpisanie przez Sprzedawcę i Kupującego niniejszego zamówienia dochodzi do zawarcia między nimi umowy. W ramach umowy Kupujący powierza wykonanie, a Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania towarów, których specyfikacja, ceny i termin realizacji widnieją powyżej w zamówieniu. W przypadku towarów gotowych, nabywanych z ekspozycji sklepowej, między Stronami zawarta zostaje umowa ich sprzedaży. Kupujący zna stan fizyczny towaru z ekspozycji, o którym poinformował go Sprzedawca. Sprzedawca nie odpowiada za ewentualne wady jeżeli przedmiotem sprzedaży był towar z ekspozycji.

2. Łączna cena towarów płatna jest w następujący sposób: 1) zadatek płatny przy złożeniu zamówienia gotówką lub kartą płatniczą w sklepie Sprzedawcy, 2) dopłata pozostałej do zapłaty kwoty płatna przed dostawą zamówionych towarów (najpóźniej w dniu dostawy) gotówką lub kartą płatniczą w sklepie Sprzedawcy lub przelewem na wskazany powyżej rachunek bankowy. Nie dotyczy to towarów nabywanych z ekspozycji, gdy łączna cena płatna jest w sklepie Sprzedawcy przy podpisaniu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia – określony w tygodniach – biegnie od dnia podpisania zamówienia, przy czym nie szybciej niż od dnia zapłaty zadatku. Termin ten może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, do których Strony zaliczają w szczególności opóźnienia cyklu produkcyjnego u producenta towarów lub surowców do ich produkcji lub jego kontrahentów, spowodowane opóźnieniami w dostawach surowców niezbędnych do produkcji towarów. O realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Warunkiem dostarczenia towarów i ich wydania Kupującemu jest dokonanie zapłaty za nie łącznej ceny przed ich dostarczeniem. Kupujący, po dokonaniu dopłaty, zobowiązuje się do odbioru towarów od Sprzedawcy, w telefonicznie uzgodnionym przez Strony terminie, w porze dnia wyznaczonej przez Sprzedawcę.

4. Transport towarów wykonywany będzie albo przez Sprzedawcę albo przez Kupującego. W przypadku transportu wykonywanego przez Sprzedawcę, odbywa się on pod dom/blok Kupującego za kwotę określoną powyżej w zamówieniu. Kwota ta musi zostać zapłacona przed dostawą towarów w sposób określony w pkt 2 powyżej. W ramach tej kwoty Sprzedawca zobowiązuje się ponadto, w miarę możliwości wynikających z charakterystyki domu/bloku/lokalu Kupującego do wniesienia towarów do mieszkania Kupującego, pod warunkiem jednak, że charakterystyka tego domu/bloku/lokalu umożliwia wniesienie towarów w całości bez zwiększania ryzyka ich uszkodzenia. Jeżeli wniesienie towarów ze wskazanych powodów nie będzie możliwe, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towarów od Sprzedawcy pod swoim domem/blokiem. Kupujący przed podpisaniem zamówienia i zleceniem transportu został zapoznany z gabarytami towarów. Kupujący w dniu dostawy zobowiązany jest udostępnić ekipie opróżnione, zabezpieczone pomieszczenie, do którego mają zostać wniesione meble. Kupujący ma obowiązek ponadto zabezpieczyć drogę prowadzącą do danego pomieszczenia tj. korytarz, schody, pokoje przechodnie itp. przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogą powstać na skutek wnoszenia mebli (zabezpieczenie ścian, podłóg, sufitów itp.). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie mienia kupującego.

5. Transport wykonywany przez Kupującego odbywa się na jego koszt i ryzyko. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odbioru towarów od Sprzedawcy w sklepie Sprzedawcy wskazanym w zamówieniu.

6. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonych towarów przed upływem 1 roku od daty ich wydania, Kupujący uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji opartej na gwarancji albo na rękojmi za wady, wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Reklamację należy zgłaszać u Sprzedawcy na formularzu zgłoszenia reklamacyjnego, dostępnym w jego sklepie lub przesłać ją Sprzedawcy na piśmie, na jego adres określony powyżej. Sprzedawca lub działający w jego imieniu producent towarów, ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

7.Kupujący przyjął do wiadomości, iż takie cechy towarów jak: kolor, faktura, usłojenie odbiegające od wzornika nie stanowią wady towarów. Drewno, marmur, skóra to produkty naturalne, więc każdy fragment tego materiału jest inny. Każdy mebel wykonany z drewna charakteryzuje się indywidualnym układem sęków i słojów. Naturalne cechy drewna nie podlegają reklamacji. Powierzchnia nawet idealnie wyszlifowanego kamienia ma też pory i różnej wielkości otwory. Ich ilość i wielkość wynika z charakterystyki danego kamienia. Marmur często ma porowate zagłębienia, żyłki i mikropęknięcia. Odchylenia takie mogą wystąpić zarówno w obrębie pojedynczego towaru jak i całego kompletu, szczególnie jeśli towary są zamawiane w różnym czasie. Wyżej wymienione cechy materiałów naturalnych nie stanową podstawy do ewentualnych reklamacji.

8. Wad nie posiadają te z dostarczonych towarów, które cechują się zapachem świeżości użytych materiałów oraz wydawanymi przez konstrukcję dźwiękami, będącymi wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji. Z tego względu występowanie wszelkich tego typu cech towarów w zakresie dotyczącym materiałów obiciowych i elementów drewnianych nie oznacza, iż dostarczone Kupującemu towary są wadliwe lub nie zgodne z umową. Charakteru takiego nie mają także te towary, których pogorszenie jakości spowodowane jest procesami naturalnego ich zużycia lub starzenia się (wskutek blaknięcia kolorów materiałów obiciowych, działania wilgoci, ogrzewania itp.). Wad nie posiadają również te towary, w których rzeczywiste wymiary elementów cechują się nieznacznymi różnicami w stosunku do wymiarów katalogowych oraz takie, które cechują się zmianami w miękkości i sprężystości powierzchni oraz jej odkształceniem, marszczeniem czy fałdowaniem, będącymi rezultatem normalnego używania albo zaplanowania występowania takich cech przez ich producenta. Wskazane cechy towarów nie powinny być mylone z utratą sprężystości wymienionych elementów, zachodzącą w następstwie defektu konstrukcji lub materiału.

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI:

 • Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcja i przeznaczeniem.
 • Meble należy ustawić na stabilnej, równej powierzchni.
 • Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Optymalne warunki klimatyczne to temperatura w granicach 18-23 °C oraz wilgotność powietrza 45-70%.
 • Meble należy utrzymywać w bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1 m), od źródeł ciepła takich jak np. grzejniki, piece, kominki.
 • Nie należy ustawiać na powierzchni mebli gorących, wilgotnych lub zmrożonych przedmiotów i naczyń.
 • Do czyszczenia mebli nie należy używać środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących.
 • W przypadku konieczności przemieszczenia lub przesunięcia mebli należy dokonać tego poprzez podniesienie i przedstawienie mebla na nowe miejsce.
 • Należy unikać suwania mebla po podłodze. Wcześniej powinno się opróżnić go z wszelkich rzeczy oraz zdemontować lub zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy konstrukcji mebla np. półki, szuflady itp.
 • Nie należy nadmiernie obciążać mebli, gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem lub odkształceniem.


BEZPIECZEŃSTWO

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania mebli zalecamy zastosowanie kotwicy mocującej meble do ściany i zapobiegającej przeważeniu mebli oraz jego upadkowi. Ponadto zaleca się umieszczenie najcięższych przedmiotów w dolnej szufladzie co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo.
 • Niedopuszczalne jest wspinanie się, podwieszanie bądź wchodzenie na konstrukcje meblowe.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie zakupionego produktu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl