Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Ziemann Home Decor (shop.ziemannhd.com).

 

I. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 

1) Sklep internetowy – platforma internetowa dostępna pod adresem https://shop.ziemannhd.com oraz podstronach, umożliwiająca zamówienie lub zakup widocznych i dostępnych produktów, administrowana przez Sprzedawcę.

2) Sprzedawca - Ziemann Home Decor Krzysztof Ziemann, 83-330 Glincz, ul. Świerkowa 2, NIP:958-077-34-03, adres e-mail: sklep@ziemannhd.com nr tel +48 789 285 508

3) Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie Intenetowym.

4) Konsument – Kupujący, o którym mowa w art. 221 k.c. (tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

5) Umowa – umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

6) Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego pozwalająca na zgromadzenie wybranych produktów przez Kupującego oraz złożenie zamówienia.

7) Rejestracja konta – Założenie personalnego, bezpiecznego konta klienta na platformie Sklepu Internetowego.

8) Przechowalnia – funkcja Sklepu Internetowego pozwalająca na zebranie wybranych produktów celem ich późniejszego przeglądania lub zamówienia. Nie wymaga rejestracji ani nie gwarantuje zakupu po cenach obowiązujących w momencie umieszczenia produktu w przechowalni.

9) Outlet Firmowy – dział z gotowymi produktami które nie stanowią regularnej oferty sklepu. Produkty w tym dziale są nowe i nieużywane, mogą być również powystawowe. Dokładne cechy takich produktów opisane są na podstronach z ofertą. Ilośc produktów w Outlecie Firmowym jest ograniczona.

10) Polityka Prywatności – wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klienta.

11) Termin realizacji zamówienia – termin, po upływie którego produkty są wysyłane do Kupującego lub dostępne w wybranym salonie firmowych do odbioru przez Klienta.

11) "RODO" – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12) Newsletter – funkcja umożliwiająca, za zgodą Kupującego, do otrzymywania drogą mailową informacji o nowościach oraz promocjach w Sklepie Internetowym.

 

II. Postanowienia ogólne.

 

1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego odwiedzający może zapoznać się z produktami oferowanymi przez Sprzedawcę, ich cechami, właściwościami, modyfikacjami, dostępnością oraz ceną oraz złożyć zamówienie.

3. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca oferuje następujące produkty:

a) produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane na zamówienie wg specyfikacji wybranej przez Kupującego, które stanowią większą część oferty Sprzedawcy,

b) produkty gotowe, nieużywane, poekspozycyjne, dostępne wyłącznie w zakładce Outlet Firmowy.

4. Sklep internetowy prezentuje realne zdjęcia produktów. Sprzedawca nie odpowiada za różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem produktu a jego wyglądem prezentowanym na ekranach Kupujących i wynikających ze złej kalibracji wyświetlanego obrazu.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym zasady składania zamówień prowadzących do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym oraz zasady związane z uprawnieniami i obowiązkami stron związanymi z wykonaniem umowy.

6. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w polskich złotych i są cenami brutto.

7. Aby móc korzystać z serwisu Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie wymagań technicznych: komputer (procesor min. 800MHz, 512MB RAM, karta graficzna obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), inne właściwe urządzenie mobilne, a także klawiatura, myszka lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

8. Podczas korzystania z usług Sklepu Internetowego w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu"cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.

9. Aktualna oraz poprzednie wersje Regulaminu dostępne są na stronie.

 

III Zasady dokonywania zakupów.

 

1. Składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem Sklepu internetowego, w czasie jego dostępności.

2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do umieszczenia wybranego produktu w koszyku, poprzez wybranie opcji "do koszyka" dostępnej na stronie danego produktu.

3. Dodanie produktu do koszyka możliwe jest po wybraniu jego ilości oraz dostępnych opcji wykończenia.

4. Wszystkie produkty dostępne są wyłącznie w prezentowanych na stronie produktu opcjach wykończenia.

5. Przechowywanie produktu w koszyku nie gwarantuje zakupu produktu po cenie, która obowiązywała w momencie dodania produktu do koszyka.

6. Po dodaniu produktu do koszyka pojawia się okno potwierdzające pomyślne dodanie produktu w zaznaczonej ilości oraz wyświetlające łączną ilość produktów w koszyku wraz z ceną produktów.

7. Okno, o którym mowa powyżej, umożliwia kontynuowanie zakupów poprzez zaznaczenie opcji "kontynuuj zakupy" oraz przejście do realizacji zamówienia poprzez zaznaczenie opcji "złóż zamówienie".

8. Zaznaczenie opcji "złóż zamówienie" przenosi klienta do okna prezentującego zawartość koszyka wraz z wybranymi przez Klienta produktami, ich ilością oraz ceną.

9. W celu kontynuowania, w oknie prezentującym zawartość koszyka należy wybrać sposób dostawy produktów oraz sposób uiszczenia ceny za wybrane produkty. Okno zawiera również informacje o kosztach dostawy a także łącznej cenie, jaką zobowiązany będzie uiścić Kupujący po zawarciu Umowy.

10. Po wybraniu opcji określonych w punkcie poprzednim oraz zaznaczeniu pola "zamawiam", następuje przeniesienie Kupującego do kolejnego etapu składania zamówienia, w którym Kupujący podaje dane niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy.

11. Podanie niezbędnych do finalizacji zamówienia danych odbywa się, według wyboru Kupującego, bez rejestracji w Sklepie Internetowym, po zarejestrowaniu konta albo po zalogowaniu się na już istniejącym koncie klienta.

12. Przed przejściem do podsumowania zamówienia Kupujący zobowiązany jest w szczególności do akceptacji niniejszego Regulaminu.

13. Podsumowanie prezentuje wybrane produkty, ich ilość, termin dostawy, obowiązującą cenę za poszczególne produkty, łączną wartość wybrancyh produktów a także łączną kwotę do zapłaty. W podsumowaniu znajduje się także informacja o adresie wysyłki, danych umieszczonych na fakturze oraz informcja o przewidywanym terminie wysyłki, wybranej formie dostawy i wybranej formie płatności.

14. Wybranie opcji "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" oznacza:

a). zawarcie umowy między Kupującym a Sprzedającym, w ramach której Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz powierza Sprzedającemu wykonanie, a Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania i wydania produktów wybranych przez Kupującego.

b) w wypadku produktów dosępnych w zakładce Outlet Firmowy zawarcie umowy sprzedaży.

 

IV. Metody i terminy płatności

 

1. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności za zamówione produkty:

a) gotówką lub kartą płatniczą w jednym z salonów firmowych, których adresy dostępne są na stronie internetowej Sklepu Internetowego

b) przelewem błyskawicznym za pośrednictwem operatora płatności dostępnego na stronie internetowej Sklepu Internetowego (PayU),

2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie dokonać płatności za zamówione produkty.

3. Brak dokonania płatności za zamówione produkty w terminie 3 dni roboczych od dnia zakupu, a w przypadku wybrania formy przelewu błyskawicznego, w czasie określonym przez system płatności, powoduje wygaśnięcie umowy, chyba że strony inaczej postanowią.

 

V. Termin realizacji zamówienia.

 

1. Termin realizacji zamówienia widoczny jest na stronie zawierającej opis danego produktu i określony jest w tygodniach. Termin ten liczy się od dnia następującego po dniu zapłaty całej ceny, chyba że strony umówią się inaczej. Pomimo dochowania należytej staranności termin ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, tj. w szczególności opóźnienia cyklu produkcyjnego u producenta towarów lub surowców do ich produkcji lub jego kontrahentów, opóźnienia w dostawach surowców niezbędnych do produkcji towarów.

2. O wszelkich opóźnieniach w realizacji zamówienia Kupujący zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W wypadku zamówienia większej ilości produktów, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

 

VI. Sposoby dostawy

 

1. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy:

a). dostawa wykonywana przez Sprzedawcę

b). odbiór osobisty w jednym z salonów firmowych, których adresy znajdują się na Stronie Internetowej

 

2. W wypadku wyboru metody dostawy wykonywanej przez Sprzedawcę, dostawa odbywa się do miejsca wskazanego jako adres dostawy, z zastrzeżeniem, iż dostawa wykonywana przez Sprzedawcę nie obejmuje wniesienia produktu do budynku, chyba że strony umówią się inaczej.

3. W sytuacji braku wniesienia produktu do budynku, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie odebrać zamówione produkty w wyznaczonym miejscu położonym najbliżej adresu dostawy, do którego dostęp będzie miało auto transportujące produkty.

4. W wypadku umówienia się, że dostawa dokonana zostanie wraz z wniesieniem produktów do wskazanego miejsca w budynku, Kupujący zobowiązany jest zapewnić odpowiedni dostęp do takiego miejsca oraz zabezpieczyć drogę prowadzącą do takiego miejsca. Sprzedawca może w każdej chwili odmówić wniesienia produktów do wybranego miejsca w budynku w razie stwierdzenia ryzyka uszkodzenia produktów, a w szczególności gdy droga do miejsca w budynku nie będzie uwzględniała wymiarów produktu oraz konieczności swobodnego przejścia odpowiedniej ilości osób przenoszących produkty lub gdy będzie to budynek wielopiętrowy bez dostępu do odpowiedniej wielkości windy.

5. W dniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia, do którego produkty mają zostać wniesione oraz udostępnić to pomieszczenie opróżnione z rzeczy, które mogłyby stanowić przeszkodę w bezpiecznym pozostawieniu produktów.

6. Kupujący ponosi ryzyko braku odpowiedniego zabezpieczenia dróg i pomieszczeń, o których mowa w punktach 4 i 5 oraz ryzyko uszkodzenia przedmiotów, z których pomieszczenia nie opróżniono tak, by można było bezpiecznie pozostawić produkt.

7. W wypadku umówienia się na wniesienie produktów do określonego miejsca w budynku, koszty dostawy nie ulegają zmianie.

8. W wypadku wyboru metody określonej w punkcie 1b (odbiór osobisty), Sprzedawca wydaje produkt Kupującemu w wybranym przez Kupującego salonie firmowym w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, o którym Kupujący informowany jest w drodze telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Aktualne ceny dostaw określone są w zakładce Koszty dostawy

 

VII. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

1. Z zastrzeżeniem postanowień znajdujących się w rozdziale VIII (Wyłącznie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy) Konsument, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem wypadków:

a) jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

a) od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik,

b) w wypadku zakupu wielu produktów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częsciach, od objęcia w posiadanie ostatniego z produktów, partii lub części

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie należy wysłać na adres Sprzedawcy określony w punkcie 1 Regulaminu lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@ziemannhd.com Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Celem odstąpienia od umowy można skorzystać również z formularza odstąpienia, dostępnego pod adresem.......

4. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba że skorzysta z ustawowego uprawnienia do wstrzymania się ze zwrotem płatności, określonego w art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta (do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania).

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

VIII. Wyłącznie prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 

IX. Reklamacje i odpowiedzialność Sprzedawcy za wady.

 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli zamówiony produkt ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) przy czym wada fizyczna oznacza niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy. W przypadku zamówienia używanego produktu, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do 1 roku od dnia wydania produktu.

3. Pkt 2 powyżej nie dotyczy wypadku, gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4. Kupującemu przysługuje w ramach rękojmi:

a) prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

b) żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, przy czym sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów

5. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

6. Wszelkie reklamacje związane z wadami produktów składa się w sposób dopuszczalny przez prawo, w tym poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres Sprzedawcy określony w punkcie 1 Regulaminu albo wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep@ziemannhd.com

7. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. Okres udzielenia odpowiedzi na reklamację może się przedłużyć w wypadku braku informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie po uzupełnieniu potrzebnych informacji, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

9. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na oferowane produkty, chyba że co innego wynika z treści informacji zawartych na poszczególnych stronach internetowych Sklepu Internetowego. Brak gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 

X. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Ziemann Home Decor Krzysztof Ziemann, 83-330 Glincz, ul. Świerkowa 2, NIP:958-077-34-03, adres poczty elektronicznej sklep@ziemannhd.com, nr tel +48 789 285 508

2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane w celu przyjęcia oraz realizacji zamówienia, w celu umożliwienia wykonania obowiązków podatkowych oraz księgowych, w celu windykacji oraz dochodzenia roszczeń, w celu realizacji uprawnień Kupującego wynikających z umowy, w tym w celu przyjęcia oraz rozpatrzenia reklamacji, w celu obsługi zapytań niezwiązanych bezpośrednio z zawarciem umowy, w celu umożliwienia kontatku z klientem, w celu umożliwienia realizacji płatności,

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Klienta stanowią:

a) zgoda; lub

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; lub

d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

4. Odbiorcą danych osobowych Kupujących będą w szczególności podmioty umożliwiające realizację płatności za produkty

5. Dane osobowe Kliena przetwarzane będą przez okres przewidziany przepisami prawa dla przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania przepisów podatkowych lub przez okres przedawnienia przestępstw związanych z czynnościami podejmowanymi ze Sprzedawcą;

6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

7. W wypadku przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie jego zgody, ma on prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podanie zbieranych przez Administratora danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, jednak brak taki spowoduje brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

9. Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Sprzedawca informuje, że takie cechy towarów jak: kolor, faktura, usłojenie odbiegające od wzornika nie stanowią wady towarów. Drewno, marmur, skóra to produkty naturalne, każdy fragment tego materiału jest niepowtarzalny. Każdy mebel wykonany z drewna charakteryzuje się innym układem sęków i słojów. Naturalne cechy drewna nie podlegają reklamacji. Marmur posiada porowate zagłębienia, żyłki i mikropęknięcia. Takie niedoskonałości mogą wystąpić zarówno w obrębie pojedynczego towaru jak i całego kompletu, szczególnie jeśli towary są zamawiane w różnych odstępach czasu. Wyżej wymienione cechy materiałów naturalnych nie stanowią podstawy do ewentualnych reklamacji.

3. Wolne od wad są towary które cechują się charakterystycznym dla użytych materiałów zapachem oraz wydawanymi przez konstrukcję dzwiękami, będącymi wynikiem sezonowania i układania się tej konstrukcji. Z tego względu występowanie wszelkich tego typu cech towarów w zakresie dotyczącym materiałów obiciowych i elementów drewnianych nie oznacza, iż dostarczone Kupującemu towary są wadliwe lub niezgodne z umową. Charakteru takiego nie mają także towary, których pogorszenie jakości spowodowane jest procesami naturalnego ich zużycia lub starzenia się (wskutek blaknięcia kolorów materiałów obiciowych, działania wilgoci, ogrzewania itp.). Wad nie posiadają również te towary, w których rzeczywiste wymiary elementów cechują się nieznacznymi różnicami w stosunku do wymiarów katalogowych oraz takie, które cechują się zmianami w miękkości i sprężystości powierzchni oraz jej odkształcaniem, marszczeniem czy fałdowaniem, będącymi rezultatem normalnego używania albo zaplanowania występowania takich cech przez ich producenta. Wskazane cechy towarów nie powinny być mylone z utratą sprężystości wymienionych elementów, zachodzącą w następstwie defektu konstrukcji lub materiału.

3. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur określone są na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4. Sprzedawca ma prawo zmienić niniejszy Regulamin. Postanowienia nowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym, jednak nie wcześniej niż dzień następujący po dniu publikacji Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu mają zastosowanie postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI:

 • Meble należy użytkować zgodnie z ich konstrukcja i przeznaczeniem.
 • Meble należy ustawić na stabilnej, równej powierzchni.
 • Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 • Optymalne warunki klimatyczne to temperatura w granicach 18-23 °C oraz wilgotność powietrza 45-70%.
 • Meble należy utrzymywać w bezpiecznej odległości (nie mniejszej niż 1 m), od źródeł ciepła takich jak np. grzejniki, piece, kominki.
 • Nie należy ustawiać na powierzchni mebli gorących, wilgotnych lub zmrożonych przedmiotów i naczyń.
 • Do czyszczenia mebli nie należy używać środków i przedmiotów czyszczących zawierających materiały ścierne, kwasy, rozpuszczalniki chemiczne, związki chloru oraz innych agresywnych środków czyszczących.
 • W przypadku konieczności przemieszczenia lub przesunięcia mebli należy dokonać tego poprzez podniesienie i przedstawienie mebla na nowe miejsce.
 • Należy unikać suwania mebla po podłodze. Wcześniej powinno się opróżnić go z wszelkich rzeczy oraz zdemontować lub zabezpieczyć wszystkie ruchome elementy konstrukcji mebla np. półki, szuflady itp.
 • Nie należy nadmiernie obciążać mebli, gdyż grozi to ich trwałym uszkodzeniem lub odkształceniem.


BEZPIECZEŃSTWO

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania mebli zalecamy zastosowanie kotwicy mocującej meble do ściany i zapobiegającej przeważeniu mebli oraz jego upadkowi. Ponadto zaleca się umieszczenie najcięższych przedmiotów w dolnej szufladzie co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo.
 • Niedopuszczalne jest wspinanie się, podwieszanie bądź wchodzenie na konstrukcje meblowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl